شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه به پشتوانه دانش فنی و مهندسی محصولات تولیدی خود را در تطابق کامل با مشخصات مورد نیاز مشتریان و سختگیرانه ترین استاندارد های جهانی؛ روشهای مبتنی بر مهندسی و تجارب ارزنده خود ، بیش از یک دهه تخصص خود را به خدمت تولید آورده و محصول نهایی را با آمایش جغرافیایی خود ارائه می کند.

این شرکت با توجه به چندین سال سابقه خود در ساخت انواع پره های توربین توانسته است به عضویت اغلب لیست های پیمانکاری مرتبط با تجهیزات دوار نائل آمده و نیز در بخشی که صاحب تخصص بیشتری می باشند به عنوان همکار مشترک با ایجاد سندی راهبردی و رسمی با عنوان تفاهمنامه مشترک در زمینه ساخت و تولید و انتقال دانش و فناوری با دانشگاه های معتبر مواد و صنایع صاحب نام تخصصی با شرایط خاص آنها مورد عنایت قرار گرفته تا در زمره صنایع پیشرفته کشور صاحب نام شویم.

برخی از تفاهمنامه های مشترک و گواهینامه ها

1- عضو رسمی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

2- سازنده قطعات هوایی در لیست پیمانکاری سمتا

3- سازنده پره توربین و کمپرسور در لیست سازندگان

4- عضو رسمی ستصا