شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه مواد اولیه مورد نیاز تولیدی خود را؛ تنها از تامین کنندگان صاحب نام و معتبری که در تطابق کامل با مشخصات مورد نیاز مشتریان خود، بر پایه انطباق عمل در ساخت با تائید آزمایشگاههای مرجع نسبت خواص مکانیکی و ITP مورد تائید با استاندارد های جهانی می باشد، تامین می کند.

 

شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه با توجه به بسته تخصصی خود علاوه بر تقویت توانمندی های ساخت و تولید ارتباطات مناسب و تنگاتنگی با بزرگان و فعالین اصلی این صنعت خصوصاً صنایع هوایی کشور – نیروگاهی با عقد تفاهمنامه تخصصی مشترک بلند مدت برقرار نموده است. چه نوعی که در این راستا بزرگان صنایع پیشرفته نیز شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه را به طور رسمی طی سند رسمی با مبلغی بیش از 50 میلیارد تومان در سال تحت حمایت و گارانتی خود قرار داده اند.