واحد تولید به عنوان نیروی محرکه و نقطه عطف به اتکاء شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه با حضور متخصصین با دانش فنی می توانند در بخش های ماشینری پویش کاری و عملیات نهایی ساخت و تولید شامل انواع روشهای جوشکاری و پوشش دهی ، توانایی ساخت انواع قطعات در پیچیده ترین ابعاد و هندسه در محدوده تلرانس های استاندارد را دارا می باشد.
شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه با دارا بودن آخرین سیستم های CAD / CAM ، تجهیزات و تکنولوژی اندازه گیری توانسته است به مشتریان خود تولیدات قابل اطمینان برای محدوده وسیعی از درخواست ها را ارائه دهد