شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه بر پایه نیروی انسانی متخصص که سرمایه بسیار بزرگی در زمره خود داشته و دارد و استوار می باشد.

هسته اولیه واحد مهندسی شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه با هدف ایجاد مرکزی برتر به منظور مهندسی معکوس در زمینه توربو ماشینری و تجهیزات دوار و به ویژه در بخش سرد توربین های گازی و پره های بخار تشکیل شده است. به عنوان یک شرکت با تکنولوژی پیشرو توربین مهام خاورمیانه به طور مستمر فرآیند تولید را توسعه داده و در حیطه مهندسی برای دستیابی به بهبود مستمر فرآیند ها و ارایه خدمات با کیفیت پیوسته بر روی سیستم های CAE – CAM و CAD سرمایه گذاری می شود.