با توجه به علم و دانش مهندسی با به خدمت گرفتن ادوات ساخت آن با بهره مندی از دانش مهندسی و استاندارد ها و در مسیر ساخت و تولید قطعات ، تمامی مراحل ساخت به صورت متمرکز توسط واحد کنترل کیفیت براساس ITP تدوین شده مورد بررسی قرار می گیرد.
در مسیر تولید پره ها ، تمام مراحل به صورت کامل در درون شرکت انجام می پذیرد. زیرا نیل به اهداف در کیفیت ساخت مطلوب ارتباط مستقیم با کنترل کیفی متسمر و نحوه بازرسی به هنگام و ضمن تولید دارد و به دلیل آنکه این ابزار و دانش فنی به کمک تیم مهندسی آمده و خطای کار ما را به صفر می رساند.

بازرسی و کنترل کیفیت حین تولید دو بخش معرفی می شود:

متالورژی مکانیک
1- انجام تست آنالیز شیمیایی مطابق با استاندارد آلیاژ مورد نظر 1- اندازه گیری ابعادی مستمر ضمن تولید
2- انجام تست خواص مکانیکی مطابق با ITP مرجع 2- کنترل ابعادی و هندسی با استفاده از گیج های کنترلی مربوطه
3- انجام تست متالوگرانی مطابق با ITP مرجع 3- اندازه گیری نوری و Cmm به طور درصدی

4- انجام کلیه تست های غیر مخرب اعم از

FPI,MT,PT,UT