شرکت توربین مهـام خاور میانـه در سـال 1384فعالیـت خود را آغـاز نمود و پــس از گـذر از یک دهـه فعالیـت
کارگاهی فصل نوینی از برگ زرین فعالیت خود را در سال 1394در چهره موسسـات غیـر تجـاري به منظــور اجـراي تعمـیـرات
اساسی بر روي ماشین هاي دوار و تولیـد قطعـات درزمینه صنایع نفـت، گــاز و پتروشیـمـی و همچنیــن قطـعـات نیـروگاهـی ودر افق خود تجهیزات دریـایی-ریلی و هوایی را دید و تاسیس گردید.

شرکت توربین مهـام خاور میانـه در سـال 1384فعالیـت خود را آغـاز نمود و پــس از گـذر از یک دهـه فعالیـت
کارگاهی فصل نوینی از برگ زرین فعالیت خود را در سال 1394در چهره موسسـات غیـر تجـاري به منظــور اجـراي تعمـیـرات
اساسی بر روي ماشین هاي دوار و تولیـد قطعـات درزمینه صنایع نفـت، گــاز و پتروشیـمـی و همچنیــن قطـعـات نیـروگاهـی ودر افق خود تجهیزات دریـایی-ریلی و هوایی را دید و تاسیس گردید.
این شرکت علاوه بر اجراي پروژه هاي تعمیراتی، تا کنون قطعات متنوعـی در ارتبـاط با تـوربین هـاي گـازي، توربیـن هاي بخار،
توربو شارژر ها، پمپها و کمپرسورها تولید و تحویل داده است.
این مجموعه پس از ارائه خدمات ارزنده در سیر رشـد، شکـوفایی و آبـادانـی ایـران عزیز اهتمـام خـویـش را معطـوف بـه
امر رهبـــري مبنــی بر ساخــت کالاي ایــرانی قــــرار داده تـا بـــا تجمیــع تجــارب گوناگـــون مهنـدسـی در کالبـــد شـرکـــت
توربین مهام خاورمیانه به صورت راهبردي توسعه دهنده روش هـاي نویــن و کار آمـد در عرصه هاي مدیریت و
اجراي پروژه هاي ملی باشد. وجــود توانایــی ها و تخصــص هاي برتر در زمینـه فناوریهـاي پیشرفتـه و مهندسـی معـکـوس و
کلیه خدمات مهندسی، طراحی، تجهیز، تولید در زمره این شرکت می باشد.
شرکت توربین مهام خاور میانه با بهره گیري از کادري متشکــل از نیروهاي جــوان، متخصص، با انگیــزه و فنـــی
در کنار متخصصین با تجربه این صنعت ویژه و همچنین از مشاوران معتبـر داخلی و خــارجـی و استفــاده از متـد روز دنـیـا و
استانداردهاي معتبر در زمینه ساخت قطعات ماشینهاي دوار مخصوص پــره هاي(کمپرسور) و پــره هاي ناحیــه داغ و ســرد
و توربین هاي گازي و همچنین روتور توربین هاي بخار و گاز گامهاي استوار در این صنعت برداشته است.

اين مجموعه جهت نيل به اهداف سازماني، سيستم كيفي، خود را مطابق الزامات ISO9001:2015، ISO14001:2004،  بنا نموده و همواره خود را متعهد به رعايت اين الزامات مي داند

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *