شرکت توربین مهـام خاور میانـه در سـال 1384فعالیـت خود را آغـاز نمود و پــس از گـذر از یک دهـه فعالیـت
کارگاهی فصل نوینی از برگ زرین فعالیت خود را در سال 1394در چهره موسسـات غیـر تجـاري به منظــور اجـراي تعمـیـرات
اساسی بر روي ماشین هاي دوار و تولیـد قطعـات درزمینه صنایع نفـت، گــاز و پتروشیـمـی و همچنیــن قطـعـات نیـروگاهـی ودر افق خود تجهیزات دریـایی-ریلی و هوایی را دید و تاسیس گردید.

بیشتر…